Privacyverklaring

In dit document vindt u de privacy verklaring van Lenard & Lenard en leest u meer over de cookies die we gebruiken. Lenard & Lenard respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

We verzamelen informatie over onze bezoekers om twee belangrijke redenen:

  • om gepersonaliseerde services te kunnen bieden (zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen als u een reactie wilt plaatsen of informatie wilt aanvragen);
  • om onze site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Deze privacyverklaring omschrijft hoe en welke informatie wij verzamelen als u gebruik maakt van onze internetsites, applicaties (apps), platform waaronder:

- BRIEEP app

- www.lenardandlenard.com

Persoonsgegevens

BRIEEP-app

De informatie die we verwerken is:

Accountmanagementdata - waaronder log-in credentials, laatste moment van inloggen, informatie die is ingevuld als onderdeel van het programma dat wordt doorlopen, voortgang in het programma.

Dit gebruiken we voor analyse en opslaan van de accountmanagement data.

We verwerken dit om een account te creëren en te onderhouden.

Het aanmaken van een account is onderdeel van de uitvoering van een contract.

De bewaartermijn van accountmanagement data is de duur van het contract of de wettelijke toepasbare bewaartermijn.

Als u bezwaar of vragen hebt, kunt u dat aan ons doorgeven via info@brieep.com.

www.lenardandlenard.com

In sommige gevallen komt het voor dat Lenard & Lenard u vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals NAW-gegevens, e-mailadres etc., bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier invult. Hierbij geven we altijd aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Lenard and Lenard of voor het uitvoeren van een actie of inschrijving en de evaluatie daarvan. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat aan ons doorgeven via info@lenardandlenard.com.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Uw gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Lenard & Lenard zal altijd overeenkomstig de AVG handelen. Daarnaast verstrekt Lenard and Lenard nooit zonder toestemming gegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn. Lenard and Lenard bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Cookies

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden, waardoor cookies met geen of geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor privacy-gevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. Op deze pagina vertellen we u graag wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen, informeren we u over de manier waarop Lenard & Lenard omgaat met cookies en leggen we uit hoe u ze eventueel toch kunt uitschakelen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door de browser worden opgeslagen op de computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Lenard & Lenard maakt gebruik van cookies, zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen.

Cookies op Lenard and Lenard

Op www.lenardandlenard.com worden twee soorten cookies gebruikt.

  1. Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt www.lenardandlenard.com niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
  2. Analytics cookies: Lenard & Lenard werkt met 1 statistiekentool en met de Facebook pixel en gebruikt analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Lenard & Lenard gebruikt cookies van de volgende tools voor analytics: Google Analytics. De gemeten gegevens worden anoniem (zonder uw IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Sinds de eerdergenoemde wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd.

Cookies uitzetten

Wij willen onder de aandacht brengen dat externe partijen mogelijk cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën gebruiken voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van onze website en elders op het internet en deze gegevens gebruiken voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties. Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. Let op! Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet altijd van alle functionaliteiten van Lenard and Lenard gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

(Opgesteld: februari 2024)

ENGLISH

This document contains Lenard & Lenard's privacy statement and tells you more about the cookies we use. Lenard & Lenard respects your privacy and ensures that the personal information you share with us is treated confidentially and carefully.
We collect information about our visitors for two main reasons:
- to provide personalized services (for example, so you don't have to re-enter your information every time you want to post a comment or request information);
- To optimize our site and make it more user-friendly.

This privacy statement describes how and what information we collect when you use our Internet sites, applications (apps), platform including:
- BRIEEP app
- www.lenardandlenard.com

Personal data

BRIEEP app

The information we process are:
Account management data - including log-in credentials, last moment of login, information entered as part of the program being run, progress in the program.
We use this for analysis and storage of account management data.
We process this to create and maintain an account.
Creating an account is part of executing a contract.
The retention period of account management data is the duration of the contract or the legally applicable retention period.
If you have any objections or questions, please notify us at info@brieep.com.


www.lenardandlenard.com

In some cases it happens that Lenard & Lenard asks you to fill in some personal data, such as name and address details, e-mail address etc., for example when you fill in the contact form or request a white paper. Here we always indicate which data are mandatory and which are optional. Your data can be used to inform you about relevant products and services of Lenard and Lenard or for carrying out an action or subscription and its evaluation. If you object to this, please let us know at info@lenardandlenard.com.

Personal Data Protection Act.

Your data is adequately protected against unauthorized access or disclosure and is stored in a file to which the General Data Protection Regulation (AVG) applies. Lenard & Lenard will always act in accordance with the AVG. In addition, Lenard and Lenard never provides data to third parties without consent, unless we are required to do so by law or court order. In principle, Lenard and Lenard retains personal data for as long as the purposes require. Thereafter, personal data may be retained for archival purposes.

Cookies

On June 5, 2012, the Dutch cookie law came into force. This law requires websites to clearly and fully inform their visitors about the use of cookies. On Feb. 4, 2015, a change in the law became final, exempting cookies with no or minor privacy implications from the cookie law. For privacy-sensitive cookies, the law still requires users to give websites permission to use them. On this page we would like to tell you what cookies are and what exactly they are used for, inform you about how Lenard & Lenard handles cookies and explain how you can disable them anyway, if necessary.

Cookies on Lenard and Lenard

Two types of cookies are used on www.lenardandlenard.com.
1. Strictly necessary cookies: these are cookies that are necessary for the site to function. Without these functional cookies, www.lenardandlenard.com will not work optimally. According to the cookie law, no permission has to be asked for this category of cookies.
2. Analytics cookies: Lenard & Lenard works with 1 statistics tool and with the Facebook pixel and uses analytical cookies so that we can measure where our visitors come from, what operating system they use, how many people read certain articles etc. This information is very important to us; based on this measurement data we can optimize the site and make it more user friendly. Lenard & Lenard uses cookies from the following analytics tools: Google Analytics. The measured data are processed anonymously (without your IP address) and are never provided to third parties, unless required by law. We always follow the guidelines of the Dutch Data Protection Authority. Since the aforementioned change in the law of February 4, 2015, consent is no longer required for this category of cookies.

Disabling cookies

We want to bring to your attention that third parties may use cookies, web beacons and similar technologies to collect and receive data from our website and elsewhere on the Internet and use this data to provide customized services and targeted advertisements. If you do not want to install cookies, you can disable them in your browser. Please consult the help function and/or the settings of your browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox and Safari. Caution! If you disable these cookies in your browser, you will not always be able to use all the functionalities of Lenard and Lenard. As a result, the experience of the site may be disappointing.

Google Analytics - statement from Google

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies" (text files placed on your computer) to help the website analyze how visitors use the site. The anonymous information generated by the cookie about your use of the website is transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information to track how this website is used, compiling reports on website activity for website owners and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may only provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or to the extent that these third parties process the information on Google's behalf. Google will not combine your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do so, you may not be able to use all the features of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

Privacy and cookie policy changes

It is not inconceivable that our privacy and cookie policy will be expanded or changed in the near future. We therefore encourage you to check this page regularly to see if any changes have been made. If these changes are very significant in nature, we will ensure that they are communicated in a clear and conspicuous manner.

(drafted: February 2024)

Get in touch

Heb je een vraag over wat we doen of over onze werkwijze? Wil je meer informatie over onze programma's? Laat je e-mailadres achter:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Preferences

Privacy is important to us, so you have the option of disabling certain types of storage that may not be necessary for the basic functioning of the website. Blocking categories may impact your experience on the website. More information

Accept all cookies

These items are required to enable basic website functionality.

Always active

These items are used to deliver advertising that is more relevant to you and your interests.

These items allow the website to remember choices you make (such as your user name, language, or the region you are in) and provide enhanced, more personal features.

These items help the website operator understand how its website performs, how visitors interact with the site, and whether there may be technical issues.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.