Preferences

Privacy is important to us, so you have the option of disabling certain types of storage that may not be necessary for the basic functioning of the website. Blocking categories may impact your experience on the website. More information

Accept all cookies

These items are required to enable basic website functionality.

Always active

These items are used to deliver advertising that is more relevant to you and your interests.

These items allow the website to remember choices you make (such as your user name, language, or the region you are in) and provide enhanced, more personal features.

These items help the website operator understand how its website performs, how visitors interact with the site, and whether there may be technical issues.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Welkom bij
Lenard & Lenard.

Bij Lenard and Lenard geloven we dat uitdagingen kansen zijn om te groeien. Wij zijn pioniers op het gebied van softwareoplossingen voor de complexe vraagstukken van vandaag, waarbij mensen en meetbare resultaten centraal staan. Onze aanpak is niet alleen gericht op bedrijfseconomische succes, maar ook op het realiseren van een positieve maatschappelijke impact. Ons doel is om leren en ontwikkelen plezierig en boeiend te maken en inzicht te bieden in het bedrijfseconomische rendement van het geleerde.

Vertel me meer

Waarom kiezen organisaties voor BRIEEP

Bij BRIEEP draait alles om de kracht van intrinsieke motivatie. Dit platform zet je van binnenuit aan tot het verwerven van kennis en om daadwerkelijk stappen te zetten die leiden tot concrete oplossingen van hedendaagse complexe vraagstukken. BRIEEP is ontwikkeld in nauwe samenwerking met gedragswetenschappers en gamingexperts. Dit zorgt niet alleen voor efficiëntie, maar ook voor een boeiende leerervaring die je inspireert om in actie te komen en te blijven.

Get in touch

Heb je een vraag over wat we doen of over onze werkwijze? Wil je meer informatie over onze programma's? Laat je e-mailadres achter:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hoe wij werken

Alle oplossingen die we naar de markt brengen, ondergaan een kwaliteitscontrole van vooraanstaande kennisinstituten. Daarnaast auditeren zij jaarlijks onze oplossingen. Door deze samenwerking versterken wij onze capaciteit en dragen wij zorg voor de noodzakelijke validatie van ons werk. Dit resulteert in een dynamische aanpak die zich ieder jaar verbetert.

Meer Informatie

Onze huidige programma's

Wij werken aan zorgvuldig geselecteerde en complexe maatschappelijke thema’s, die aantoonbaar een positieve impact hebben op het welzijn van alle betrokken stakeholders. Ons doel is om leren en ontwikkelen plezierig en boeiend te maken en inzicht te bieden in het bedrijfseconomische rendement van het geleerde.

Cyber

Cyber

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers vaak de zwakke schakel vormen als het gaat om cyberveiligheid. Cyberbewust en vaardig zijn is cruciaal anno 2023. In samenwerking met internationale cyberexperts is het Cyber programma ontwikkeld voor zowel de kleine ondernemer als de multinational. Het uiteindelijke doel is om medewerkers meetbaar goed voor te bereiden op het herkennen en effectief aanpakken van cyberveiligheidsrisico's in hun eigen werkomgeving. Het programma is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

MEER
Participatie

Participatie

Dit programma is ontwikkeld samen met de Gemeente Den Haag om de passie voor participatie bij gemeentemedewerkers te vergroten. Het programma begeleidt de deelnemer de stappen te zetten van het participatie-protocol en brengt de deelnemer vanuit analyse naar plan naar uitvoering. Het programma is leuk en compact en inzetbaar voor zowel kleine als grote gemeenten en andere instellingen die hun medewerkers met belanghebbenden willen laten participeren.

MEER
Duurzame inzetbaarheid van internationale medewerkers

Duurzame inzetbaarheid van internationale medewerkers

De afgelopen drie jaar hebben we onderzoek gedaan naar misstanden en kansen rondom de inzet van internationale medewerkers. Dit onderzoek hebben we gedaan met ervaringsdeskundigen, experts uit de sector en mensen vanuit (lokale en nationale) overheid. Dit heeft geresulteerd in een toekomstbestendige oplossing die het welzijn en de belangen van alle partijen dient.

MEER
Diversiteit en inclusie: van inzicht naar meetbaar resultaat

Diversiteit en inclusie: van inzicht naar meetbaar resultaat

Welkom bij ons programma gewijd aan Diversiteit & Inclusie (D&I). In samenwerking met de Radboud Universiteit streven we ernaar perspectieven te verbreden en positieve interacties tussen diverse groepen te bevorderen. Ons onderzoek vormt de basis voor de ontwikkeling van ons D&I-programma dat leidt tot een meetbaar bedrijfseconomisch resultaat, terwijl onze inspiratiesessies inzichten bieden en persoonlijk leiderschap stimuleren. Ontdek hoe we samen bouwen aan een inclusieve toekomst.

MEER
Inspiratiesessies diversiteit en inclusie

Inspiratiesessies diversiteit en inclusie

Ontdek de inspiratiesessies van Lenard and Lenard over Diversiteit & Inclusie (D&I), vrij van schuld en slachtofferschap en met een focus op de bedrijfseconomische en organisatorische voordelen en de persoonlijke meerwaarde. Deze sessies zijn gericht op managementteams, leiderschapsteams en/of de gehele organisatie en vormen een eerste stap naar een inclusieve werkomgeving.

MEER

Our current programs

We work on carefully selected and complex social issues that have a demonstrable positive impact on the well-being of all stakeholders involved. Our goal is to make learning and development enjoyable and engaging, and to provide insight into the business return on what is learned.

Cyber security

Research shows that employees are often the weak link when it comes to cyber security. Being cyber-aware and skilled is crucial anno 2023. In collaboration with international cyber experts, the Cyber program was developed for both the small business owner and the multinational. The ultimate goal is to measurably prepare employees to recognize and effectively address cyber security risks in their own work environment. The program is available in Dutch and English.

Read more

Resident Participation

This program was developed together with the Municipality of The Hague to increase the passion for participation among municipal employees. The program guides the participant through the steps of the resident participation protocol and takes the participant from analysis to plan to implementation.
The program is fun and compact and usable for both small and large municipalities and other institutions that want their employees to participate with stakeholders.

Read more

Sustainable employability of international employees

Over the past three years, we have investigated abuse and opportunities surrounding the deployment of international employees. We conducted this research with experience experts, industry experts and people from (local and national) government. This has resulted in a future-proof solution that serves the welfare and interests of all parties.

Read more

Diversity and inclusion: from insight to measurable results

Welcome to our program dedicated to Diversity & Inclusion (D&I). In collaboration with Radboud University, we strive to broaden perspectives and promote positive interactions among diverse groups. Our research forms the basis for developing our D&I program that leads to measurable business outcomes, while our inspiration sessions provide insights and encourage personal leadership. Discover how we are building an inclusive future together.

Read more

Discover our unique inspiration sessions

Discover our inspiration sessions on Diversity & Inclusion (D&I), free from blame and victimization and focusing on the business and organizational benefits as well as the personal added value. Aimed at management teams, leadership teams and/or the entire organization, these sessions are a first step towards an inclusive work environment.

Read more

Een greep uit onze klanten